สัญญาณมือของผู้ตัดสินและสัญญาณธงของผู้กำกับเส้นกีฬาวอลเล่ย์บอล

SBO Asia

กีฬาวอลเล่ย์บอลในปัจจุบันได้ถูกจัดทำเข้าเป็นสื่อของการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกฎ กติกาของการแข่งขัน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเล่ย์บอลซึ่งหากผู้เรียนเกิดความรู้แล้วนั้นสามารถที่จะเล่นวอลเล่ย์บอลได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดอันตรายต่อตัวผู้เล่นด้วย

ในการแข้งขันผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสิน ผู้กำกับเส้น หรือผู้บันทึก บุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจของสัญญาณต่างๆในการแข่งขัน หากเกิดเหตุขัดข้องของการแข่งขัน หรือสิ้นสุดการแข่งขัน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นสัญญาณมือจะเป็นตัวบอกกล่าวได้ดีที่สุด ดังนั้นสัญญาณมือของผู้ตัดสินและสัญญาณธงของผู้กำกับเส้น มีดังต่อไปนี้

สัญญาณมือของผู้ตัดสอนวอลเล่ย์บอล

ผู้ตัดสินจะต้องใช้สัญญาณมือแสดงเหตุผลของการที่เป่านกหวีด โดยจะต้องแสดงสัญญาณค้างไว้ในขณะหนึ่ง และหากแสดงสัญญาณในมือข้างเดียวต้องใช้มือข้างเดียวนั้นกับทีมที่กระทำผิดกติกาการแข่งขันหรือทำการหยุดการแข่งขัน

สัญญาณธงของผู้กำกับเส้นในกีฬาวอลเล่ย์บอล

ในการแข่งขันผู้กำกับเส้นจะต้องแสดงสัญญาณของธงตามลักษณะของการกระทำผิดกติกาที่ได้เกิดขึ้นและจะต้องแสดงสัญญาณธงนั้นค้างไว้ชั่วขณะหนึ่ง เพื่อให้ผู้ตัดสินได้ทราบถึงการผิดกติกาของการแข่งขัน

อย่างไรก็ตามในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทสัญญาณมือจะเป็นที่เข้าใจกันในหมู่ผู้ที่ทำการตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ว่าทีมใดได้กระทำผิดกติกาในลักษณะใด หรือมีการเล่นลูกแบบใดที่ผิดกติกาของการแข่งขัน